Tào Tháo – CEO của đội quân Tào Ngụy thời Tam Quốc

Tào Tháo tự là Mạnh Đức , là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở

Xem chi tiết