Mạng cộng đồng Tuyển dụng - Việc làm chất lượng của người Việt

Hãy liên hệ với Uy theo thông tin sau:

Hoàng Quốc Uy

Người sáng lập cổng thông tin:

1. Mạng cộng đồng Tuyển dụng – Việc làm chất lượng của Người Việt: VnBestJOBs.com

2. Cổng thông tin đăng tin cho thuê nhà tại Việt nam: NhaChoThue247.com

 

Mạng xã hội:

1. Facebook: https://www.facebook.com/HoangQuocUy16

2. Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/uy-hq/35/5a3/3ab

3. Twitter: https://twitter.com/UyHoang80

Nick Chat:

Skype: houseforrentvnagent